Ως κύριος σκοπός εκπόνησης και εφαρμογής της μελέτης είναι η βελτίωση και αποκατάσταση της βατότητας δασικού δρόμου Γ ́ κατηγορίας ο οποίος προσεγγίζει την δασική θέση «Μαντένια», θέση που αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά για την ευρύτερη περιοχή της τοπικής κοινότητας Πετρωτών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
α. Διάνοιξη τάφρου παροχέτευσης ομβρίων υδάτων
β. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου
γ. Ισοπέδωση και μόρφωση καταστρώματο
δ. Κατασκευή στρώσεων οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 180.917,62 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα)

Προθεσμία υποβολής των προσφορών: 16/09/2021 και ώρα 13:00μ.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Περίληψη διακήρυξης
Προκήρυξη
Αναλυτική Διακήρυξη
Τεχνική Περιγραφή
Περισσότερες πληροφορίες και αρχεία ΕΔΩ