Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SYNERGIA του Προγράμματος Συενργασίας INTERREG VA “Greece-Bulgaria 2014-2020”. 

Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 72.459,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Δήμο Ορεστιάδας με οποιοδήποτε τρόπο επί αποδείξει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών (Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ορεστιάδας): 2552350364, 2552350350, 2552350368.  

Πληροφορίες ΕΔΩ.